Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Smiley-Apple B.V.
E-mail: info@smiley-apple.nl
Website: www.smiley-apple.nl

Artikel 1 – Definities
Smiley-Apple B.V.: Smiley-Apple B.V., gevestigd te Yerseke, KvK-nummer 84545437.
Klant: degene met wie Smiley-Apple B.V. een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Smiley-Apple B.V. en Klant samen.
Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Smiley-Apple B.V..
Smiley-Apple B.V. en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
Smiley-Apple B.V. en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van
anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen en offertes van Smiley-Apple B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Smiley-Apple B.V. en de Klant dit schriftelijk
afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Smiley-Apple B.V. de offerte of het aanbod alsnog
binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Smiley-Apple B.V. slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of
elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen
Smiley-Apple B.V. hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
Smiley-Apple B.V. mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen
altijd wijzigen.

Smiley-Apple B.V. en de Klant spreken voor een dienstverlening door Smiley-Apple B.V. een totaalbedrag als

richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
Smiley-Apple B.V. mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
Smiley-Apple B.V. moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de
richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen,
wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
Smiley-Apple B.V. mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
Smiley-Apple B.V. zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
Een consument mag de overeenkomst met Smiley-Apple B.V. ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met
de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn
Smiley-Apple B.V. mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag
eisen.
De Klant moet een factuur binnen 14 dagen__________ __________ na factuurdatum aan Smiley-Apple B.V.
betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.
Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat wanneer de Klant het bedrag
niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is,
zonder dat Smiley-Apple B.V. de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
Smiley-Apple B.V. mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling
eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling
Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Smiley-Apple B.V. de wettelijke rente van 8% per
maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte
van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding betalen aan Smiley-Apple B.V..
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Smiley-Apple B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft
betaald.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen
van Smiley-Apple B.V. op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Smiley-Apple B.V., dan moet hij
nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 – Recht van reclame
Wanneer de Klant in verzuim is, mag Smiley-Apple B.V. het recht van reclame inroepen ten aanzien van de
onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
Smiley-Apple B.V. maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan
de Klant.
Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende
producten onmiddellijk retourneren aan Smiley-Apple B.V., tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 9 – Opschortingsrecht
De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende
verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Retentierecht
Smiley-Apple B.V. kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden,
totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Smiley-Apple B.V. heeft betaald, tenzij de Klant voor die
kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan
Smiley-Apple B.V..
Smiley-Apple B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn
retentierecht.

Artikel 11 – Verrekening
De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Smiley-Apple B.V. te verrekenen met een vordering op
Smiley-Apple B.V..

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
Smiley-Apple B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van
Smiley-Apple B.V. met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen
vanwege het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd in lid 1 kan Smiley-Apple B.V. gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen,
vervreemden of op een andere manier bezwaren.
Wanneer Smiley-Apple B.V. gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst
ongedaan gemaakt en mag Smiley-Apple B.V. van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 13 – Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Smiley-Apple B.V., tenzij anders wordt afgesproken.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Smiley-Apple B.V. zijn verplichtingen
opschorten totdat de Klant betaalt.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan SmileyApple B.V. kan tegenwerpen.

Artikel 14 – Levertijd
De levertijden van Smiley-Apple B.V. zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten
ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
De levertijd gaat in wanneer de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan Smiley-Apple B.V. door SmileyApple B.V. schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de Klant.
De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Smiley-Apple B.V.
later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is
afgesproken of wanneer Smiley-Apple B.V. niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn
aangemaand of de Klant en Smiley-Apple B.V. iets anders hebben afgesproken.

Artikel 15 – Feitelijke levering
De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 16 – Transportkosten
De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Smiley-Apple B.V. schriftelijk iets anders hebben
afgesproken.

Artikel 17 – Verpakking en verzending
Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de
vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan
kan hij Smiley-Apple B.V. niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Smiley-Apple B.V.. Doet de Klant dit niet, dan
kan hij Smiley-Apple B.V. niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 18 – Verzekering
De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade, en diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Smiley-Apple B.V. die bij de Klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
De Klant geeft op eerste verzoek van Smiley-Apple B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 19 – Bewaring
Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor
rekening van de Klant.

Artikel 20 – Garantie
Wanneer de Klant en Smiley-Apple B.V. een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat
deze voor Smiley-Apple B.V. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage
of constructie of ondeugdelijk materiaal.
De garantie geldt niet:
– in het geval van normale slijtage
– voor schade ontstaan door ongevallen
– voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
– voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
– wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Smiley-Apple B.V. levert, gaat over op de
Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde
die het product voor de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 21 – Uitvoering van de overeenkomst
Smiley-Apple B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed
vakmanschap uit.
Smiley-Apple B.V. mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel
voorschot door de Klant.
De Klant moet ervoor zorgen dat Smiley-Apple B.V. op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
Zorgt de Klant er niet voor dat Smiley-Apple B.V. tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra
kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 22 – Informatieverstrekking door de Klant
De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Smiley-Apple B.V..
De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en
bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders
voortvloeit.
Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Smiley-Apple B.V. de betreffende bescheiden.
Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Smiley-Apple B.V. redelijkerwijs verlangde informatie,
gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen
de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 23 – Duur overeenkomst dienst
De overeenkomst tussen Smiley-Apple B.V. en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.
Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn
stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt
met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel 24 – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd
De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden
Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1
maand.

Artikel 25 – Geheimhouding
De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Smiley-Apple B.V. ontvangt geheim.
Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Smiley-Apple B.V. waarvan de Klant weet of redelijker-wijs
kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan
Smiley-Apple B.V. schade kan berokkenen.
De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat
dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor
een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 26 – Boetebeding
Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan SmileyApple B.V. voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.
De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van schade.
Smiley-Apple B.V. mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.


Artikel 27 – Vrijwaring

De Klant vrijwaart Smiley-Apple B.V. tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door SmileyApple B.V. geleverde producten en/of diensten.

Artikel 28 – Klachten
De Klant moet een door Smiley-Apple B.V. geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten,
dan moet de Klant Smiley-Apple B.V. daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de
tekortkoming.
Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Smiley-Apple B.V. hiervan
op de hoogte stellen.
De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Smiley-Apple B.V.
hierop gepast kan reageren.
De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Smiley-Apple B.V..
Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Smiley-Apple B.V. andere
werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 29 – Ingebrekestelling
De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Smiley-Apple B.V..
De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Smiley-Apple B.V. ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 30 – Aansprakelijkheid Klant
Wanneer Smiley-Apple B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 31 – Aansprakelijkheid Smiley-Apple B.V.
Smiley-Apple B.V. is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door
opzet of bewuste roekeloosheid.
Wanneer Smiley-Apple B.V. aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband
houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
Smiley-Apple B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan
derden.
Wanneer Smiley-Apple B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen
schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 32 – Vervaltermijn
Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Smiley-Apple B.V. vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit
de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 33 – Ontbinding
De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Smiley-Apple B.V. toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar
bijzondere aard of geringe betekenis.
Is de nakoming van de verplichtingen door Smiley-Apple B.V. nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden
nadat Smiley-Apple B.V. in verzuim is.
Smiley-Apple B.V. mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit
de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Smiley-Apple B.V. kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 34 – Overmacht
In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Smiley-Apple B.V. door de Klant niet aan SmileyApple B.V. kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
– een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
– wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
– stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
– computer-virussen
– stakingen
– overheidsmaatregelen
– vervoersproblemen
– slechte weersomstandigheden
– werkonderbrekingen
Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Smiley-Apple B.V. 1 of meer verplichtingen naar de Klant
niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Smiley-Apple B.V. kan nakomen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als
Smiley-Apple B.V. de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
Smiley-Apple B.V. hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer
Smiley-Apple B.V. hiervan voordeel heeft.

Artikel 35 – Wijziging overeenkomst
Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en
Smiley-Apple B.V. de overeenkomst aanpassen.

Artikel 36 – Wijziging algemene voorwaarden
Smiley-Apple B.V. mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Smiley-Apple B.V. altijd doorvoeren.
Ingrijpende wijzigingen zal Smiley-Apple B.V. zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst
opzeggen.

Artikel 37 – Overgang van rechten
De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Smiley-Apple B.V. aan anderen overdragen zonder
schriftelijke toestemming van Smiley-Apple B.V..

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

 

Artikel 38 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit
geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de
buurt komt van wat Smiley-Apple B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 39 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Smiley-Apple B.V. is
Nederlands recht van toepassing.
De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Smiley-Apple B.V. is exclusief bevoegd om kennis te
nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Smiley-Apple B.V., tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 28 februari 2024

Interesse in schoolfruit?

Na het invullen van het formulier nemen wij vrijblijvend contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

contactpersoon:

Of bel nu: +31 (0)620 579 447